Navigatie overslaan

Pro­vin­cie Groningen

De administratieve structuur van Nederland bestaat uit drie lagen: de overheid, de provincies en de gemeentes.

De provincie is verantwoordelijk voor de wetgeving waar de overheid te groot voor is en waar de gemeentes te klein voor zijn. In het kort is de provincie dus de link tussen de overheid en de gemeentes. Onze taak is: ervoor zorgen dat alles zo goed mogelijk reilt en zeilt in de provincie Groningen. Wij doen dit in de meeste gevallen samen met anderen: instanties, gemeenten, organisaties, bedrijven en inwoners. Wij moeten de juiste besluiten nemen om ervoor te zorgen dat maatschappelijke problemen worden aangepakt en opgelost, dat mensen werk hebben, dat gemeenten hun werk kunnen doen, dat onze inwoners prettig en veilig kunnen wonen, dat het Groninger landschap prachtig blijft, dat de economie in Groningen kan draaien en dat Groningen aantrekkelijk is en blijft voor bezoekers. Ook cultuur is van belang voor onze economie, de creatieve industrie, het toerisme en de kwaliteit van onze woonomgeving. Minstens even belangrijk is dat cultuur mensen met elkaar verbindt. Cultuur is medebepalend voor onze kwaliteit van leven.

Provinciale Staten staan aan het hoofd van de provincie. Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de provincie Groningen van 18 jaar en ouder de leden van Provinciale Staten. De provincie Groningen heeft 43 Statenleden. De zetelverdeling in Provinciale Staten van Groningen voor de periode 2019-2023 ziet er als volgt uit:

GroenLinks 6
PvdA 5
Forum voor Democratie 5
ChristenUnie 4
SP 4
VVD 4
CDA 3
Groninger Belang 3
D66 3
PVV 2
Partij voor het Noorden 2
Partij voor de Dieren 1
50PLUS 1

Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. De commissaris van de Koning is de voorzitter. Iedere vier jaar zijn er Provinciale Statenverkiezingen en daarna wordt er een college gevormd voor de komende vier jaar. Iedere gedeputeerde heeft zijn of haar eigen portefeuille, met daarin verschillende beleidsterreinen.

Gedeputeerden hebben als voornaamste taak het voorbereiden en vervolgens uitvoeren van besluiten van Provinciale Staten. De gedeputeerden zijn verplicht over alle onderdelen van hun beleid inlichtingen te geven aan Provinciale Staten. Dit is de zogeheten verantwoordings- of informatieplicht. Het uitgangspunt van het beleid dat het college voert is het collegeprogramma. De besluiten van het college van Gedeputeerde Staten zijn iedere week terug te vinden op de besluitenlijst op de website.

Onze commissaris van de Koning heet René Paas. Hij is op 18 april 2016 begonnen met zijn werkzaamheden. De Kroon - de Koning en de ministers - benoemen een commissaris van de Koning voor 6 jaar.
De commissaris van de Koning is voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten. In de Provinciale Staten heeft hij een adviserende stem, in het college van Gedeputeerde Staten stemrecht. Hij vertegenwoordigt het provinciebestuur en de provincie. De commissaris van de Koning heeft ook taken en bevoegdheden. Zo is hij nauw betrokken bij de benoeming en herbenoeming van burgemeesters en adviseert hij over Koninklijke onderscheidingen. Over de taken en activiteiten van de commissaris verschijnt jaarlijks een rapportage.

www.provinciegroningen.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring